Aktualności Aktualności

Powrót

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania Przebudowy - Modernizacji budynku mieszkalnego Leśniczówki Kamesznica

Zn.spr.S.270.8.2021.WS

Węgierska Górka, 26.07.2021r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie § 3 Zarządzenia nr.2.2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka z dnia 08.03.2021r. w sprawie udzielania zamówień przez Nadleśnictwo Węgierska Górka finansowanych ze środków własnych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Nadleśnictwo Węgierska Górka ogłasza: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania Przebudowy - Modernizacji budynku mieszkalnego Leśniczówki Kamesznica STB/110/027 w miejscowości Kamesznica ul. Parkowa 144, 34-383 Kamesznica, dla Nadleśnictwa Węgierska Górka w 2021r. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych /podstawa prawna art.4 pkt.8 powołanej wyżej ustawy/

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu robót kubaturowych bez stosowania ustawy PZP w terminie do 30.09.2021r.

Zakres wykonania projektu obejmuje:

1. Opis techniczny

2. Kosztorys inwestorski wraz z kodami CPV

3. Przedmiar robót

4. Specyfikacje techniczne

5. Wykonanie całości opracowania w formie elektronicznej

6. Część rysunkową

7. Uzyskanie pozwolenia na Przebudowę-Modernizację budynku, bądź dokonania zgłoszenia z akceptacją Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Osoby składające ofertę powinny posiadać uprawnienia budowlane potwierdzone przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: dla wszystkich części zamówienia – co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Oferent w razie koniecznej potrzeby dobierze osoby z wymaganymi innymi uprawnieniami branżowymi. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Oferent przedstawi referencje o wykonywaniu i projektowaniu na terenie Lasów Państwowych w ciągłości przez okres co najmniej 3 lata.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.08.2021r. do godz. 10.00

na adres: Nadleśnictwo Węgierska Górka, 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62

z dopiskiem oferta na „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Przebudowy – Modernizacji budynku mieszkalnego Leśniczówki Kamesznica STB/110/027 Kamesznica ul. Parkowa 144, 34-383 Kamesznica”.

Podpisano Nadleśniczy

Marian Knapek

Poniżej do pobrania znajduje się treść ogłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia.