Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Kuźnie

Kuźnie to rezerwat przyrody nieożywionej, powołany w 1995 r. dla zachowania zgrupowania osuwisk skalnych, form skałkowych, jaskiń oraz drzewostanu świerkowego porastającego południowo-wschodnie stoki góry Murońka (1021 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,22 ha i położona jest w całości na terenie gminy Lipowa, we wsi Twardorzeczka, w leśnictwie Morońka, na wysokości 800 do 1010 m n.p.m.

Osobliwością przyrodniczą rezerwatu są osuwiska bloków skalnych występujące w dolnej i środkowej części rezerwatu, natomiast w części górnej charakterystyczna jest obecność wychodni skalnych w postaci ambon oraz baszt, występujących pojedynczo lub tworzących skupiska. Ogółem znajduje się tutaj 10 wychodni skalnych w formie ambon, 2 w kształcie baszt oraz liczne blokowiska i bloki skalne.

Ambona - grupa skalna złączona swoimi podstawami i blokami ze stokiem góry.

Baszta - duża forma skalna, wolnostojąca w kształcie bryły.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 5 jaskiń ( Chłodna, Pod Balkonem, Niska , W trzech kamieniach, w Morońce) i 2 schronisk skalnych, głównie pochodzenia osuwiskowego. Największe z jaskiń to : Jaskinia Chłodna ( długość 117 m, głębokość17 m) oraz Jaskinia Pod Balkonem (długość 45 m, głębokość 10 m), które objęte są ochroną pomnikową od 1993 roku.  

Podłoże geologiczne na terenie rezerwatu tworzą piaskowce warstw godulskich, z wkładkami zlepieńców o otoczakach dochodzących do 20 cm, określane również mianem zlepieńców z Malinowskiej Skały. 

Teren rezerwatu porasta zbiorowisko dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum montanum, z dominującym w warstwie drzew świerkiem (Picea abies) i domieszkami jodły (Abies alba) , buka (Fagus sylvatica), jaworu (Acer pseudoplatanus). W warstwie runa występuję gatunki o niewielkich wymaganiach siedliskowych : borówka czarna (Vaccinium myrtillus), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa) i narecznica szerokolistna (Dryopteris dilatata). Ciekawostką florystyczną rezerwatu jest występowanie roślinności naskalnej z takimi gatunkami jak paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) i zanokcica skalna (Asplenium trichomanes).

Na terenie rezerwatu faunę reprezentują lis (Vulpes vulpes), borsuk (Meles meles) oraz jeleń (Cervus elaphus). Jeśli mamy bardzo dużo szczęścia możemy natknąć się również na wilka (Canis lupus).