Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Romanka

Został powołany w 1963 roku w rejonie szczytu Romanka (1366 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim, w celu zachowania pierwotnego fragmentu dawnej puszczy karpackiej w postaci górnoreglowego boru świerkowego. Powierzchnia rezerwatu wynosi blisko 125 ha (w 2005 roku poszerzono obszar rezerwatu o 25 ha). Na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka zajmuje powierzchnię 60,02 ha i znajduje się na terenie leśnictwa Żabnica. Pozostała część rezerwatu mieści się w granicach Nadleśnictwa Jeleśnia. Rezerwat obejmuje podszczytowe partie Romanki (wysokości od 1150 m n.p.m. do 1366 m n.p.m.).

Na terenie rezerwatu wyróżniono liczne zbiorowiska leśne : zespół górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum tatricum, dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego Abieti- Piceetum montanum, kwaśnej buczyny górskiej Luzolo luzuloidis-Fagetum oraz zbiorowiska nieleśne. 

W warstwie runa spotykane są liczne rośliny chronione: ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), omieg górski (Doronicum austriacum), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) oraz widłak wroniec (Huperzia selago).

Na obszarze rezerwatu ochronie podlegają fragmenty naturalnego drzewostanu świerkowego regla górnego w różnych stadiach i fazach rozwojowych. Można zaobserwować tutaj dorodne okazałe drzewostany ze świerkiem, którego wiek dochodzi do 250, a nawet 300 lat,  jak również pozbawione drzew partie szczytowe Romanki. To najlepszy obraz dla naturalnych procesów rozpadu drzewostanu i ich odnawiania młodym pokoleniem.

Rezerwat Romanka jest bardzo cenny ze względów przyrodniczych, to na jego obszarze występują największe polskie drapieżniki : jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos) czy ryś (Lynx lynx). Dodatkowym atutem jest obecność rzadkiego kuraka leśnego – głuszca (Tetrao urogallus).