Aktualności Aktualności

Powrót

Nabór zewnętrzny referent ds. infrastruktury

Nabór zewnętrzny referent ds. infrastruktury

Węgierska Górka,  25.06.2024 r.

Zn. spr.: NK.1101.4.2024.AŚ

 

Na podstawie zarządzenia nr 33/2022 z dnia 28.09.2022 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Zarządzenia 4.2021 z dnia 23.04.2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwo Węgierska Górka.

 

Nadleśnictwo Węgierska Górka ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy – referent/specjalista ds. infrastruktury (nabór zewnętrzny)

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Nadleśnictwo Węgierska Górka z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Zielonej 62,
34-350 Węgierska Górka.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00  (tel. 33 864 12 14).

 1.  Nazwa stanowiska pracy: REFERENT/SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY

 

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2024

 

 1.  Zakres czynności pracownika:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, remontami oraz rozbiórkami infrastruktury/obiektów budowlanych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami okresowymi i kontrolami technicznymi obiektów budowlanych, instalacji kominowych, elektrycznych, gazowych, służących ochronie środowiska i kotłów C.O.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki inwestycyjnej Nadleśnictwa, w tym realizacji zadań wynikających z projektów rozwojowych prowadzonych przez LP oraz innych projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresie swojego działania.
 5. Udział w pracach związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Nadleśnictwo.
 6. Inne obowiązki związane z obsługą administracyjno-kancelaryjną Nadleśnictwa.
 7. Zadania wspierające dział administracji.


Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe): 
  1. wyższe leśne i doświadczenie > 2 lat w dziale administracji lub wyższe techniczne (tj. budowlane lub pokrewne np. inżynieria środowiska, architektura) i doświadczenie > 1 roku w dziale administracji (egzamin ukończenia w okresie ostatnich 5 lat);
  2. umiejętność obsługi programu do kosztorysowania;
  3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  4. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet: Word, Excel, Outlook) oraz urządzeń biurowych;
  5. praktyczna umiejętność pracy w systemie EZD PUW zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. prawo jazdy kategorii B oraz gotowość używania samochodu prywatnego do celów służbowych;
  7. znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa zamówień publicznych, a także zewnętrznych uregulowań Lasów Państwowych dot. prowadzenia robót budowlanych;
  8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku;
  9. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych pobudek;
  10. odpowiedzialność, sumienność, dokładność i komunikatywność.

Spełnienie wymogów formalnych należy potwierdzić złożeniem dokumentów/oświadczeniem obligatoryjnych wskazanych w pkt. 5 (zał. 3).

 

 1. Wymagania dodatkowe (mogące decydować o ostatecznym wyborze kandydata):
  1. uprawnienia budowlane ( w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub hydrotechnicznej);
  2. ukończone studia podyplomowe z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska lub zamówień publicznych;
  3. doświadczenie na podobnym stanowisku w PGL LP;
  4. znajomość języków obcych;
  5. znajomość instrukcji BHP, instrukcji p.poż.;
  6. dodatkowe kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem.

Spełnienie wymagań dodatkowych należy potwierdzić złożeniem dokumentów/oświadczeniem obligatoryjnych wskazanych w pkt. 6 (zał. 4).

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
  2. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
  3. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych (dyplom ukończenia szkoły lub/i studiów wyższych),

- doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- ukończenia studiów podyplomowych, kursów, szkoleń (zaświadczenia),

d) oświadczenie kandydata/ki opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o niekaralności oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku podleśniczego (załącznik nr 3 do ogłoszenia),

e) oświadczenie kandydata/ki opatrzony własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

f) oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu wymagań dodatkowych (załącznik 4 do ogłoszenia)

 

Kopie i odpisy dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 1. Oferowane warunki zatrudnienia:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca od poniedziałku do piątku,

- zatrudnienie na czas określony, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,

- pracę w stabilnej jednostce organizacyjnej,

- świadczenia socjalne i zdrowotne,

- Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 1. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Węgierska Górka lub przesłać pocztą/kurierem do godz. 15.00 licząc 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na adres:

 

Nadleśnictwo Węgierska Górka

ul. Zielonej 62,

34-350 Węgierska Górka

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór zewnętrzny na wolne stanowisko referent/specjalista ds. infrastruktury w Nadleśnictwie Węgierska Górka”

(na kopercie imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji lub adres e-mail kandydata/ki).

 

 1. Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa.
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Nadleśnictwa po w/w terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczna nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty zostaną usunięte.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Do udzielania informacji w sprawie rekrutacji upoważniony jest Specjalista ds. spraw pracowniczych Adrianna Śpiewak tel. 33 864 12 14 wew. *131
   tel. +48 660 707 740.
  2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kami spełniającymi wymagania formalne i zakwalifikowane do II etapu naboru w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.  
  4. Nadleśnictwo Węgierska Górka nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu naboru, a po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie trwale zniszczone.
  5. Nadleśnictwo Węgierska Górka może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 

Sporządziła: Adrianna Śpiewak

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika PGL LP;
 2. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO;
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie – wymogi formalne;
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie – dodatkowe kwalifikacje.