Wydawca treści Wydawca treści

Ważne materiały dla leśników oraz myśliwych dot. afrykańskiego pomoru świń

Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii Nadleśnictwo Węgierska Górka udostępnia materiały szkoleniowe dla leśników oraz myśliwych przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF. Materiały w formie plików PDF można pobrać poniżej.

 .


ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo Węgierska Górka nadzoruje gospodarkę łowiecką w 4 obwodach łowieckich. Dwa obwody wchodzą w skład rejonu hodowlanego B I „Beskid Śląski", dwa kolejne wchodzą w skład rejonu hodowlanego B III „Beskid Żywiecki".  Wszystkie obwody są wydzierżawione kołom łowieckim zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o Roczne Łowieckie Plany Hodowlane, docelowa wielkość populacji zwierząt łownych została określona w zatwierdzonych w 2007 roku wieloletnich planach hodowlanych dla obu ww. rejonów hodowlanych.

Corocznie dokonuje się inwentaryzacji zwierzyny.

Z gatunków chronionych można spotkać niedźwiedzia, wilka czy rysia, a także głuszca.

Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 310 szt, saren 830 szt., a dzików 260 szt.

Zwierzyna drobna, bytująca na terenie nadleśnictwa to: zające, bażanty, słonki oraz drapieżniki tj. lisy, kuny i borsuki.