Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

W granicach Nadleśnictwa Węgierska Górka znajdują się trzy obszary chronione sieci Natura 2000. Są to  dwa obszary ochrony siedlisk i jeden ochrony ptaków:

·         PLH240005 – „Beskid Śląski" Beskid Śląski charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Stwierdzono tu występowanie 16 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym bardzo rzadkie dolnoreglowe bory na torfie (Bazzanio – Piceetum). Cenne są również dość licznie występujące jaworzyny z miesięcznicą na stromych, skalistych zboczach. Beskid Śląski posiada największą w polskich Karpatach liczbę jaskiń i schronisk skalnych, a także różnorodnych powierzchniowych form wychodni skalnych z którymi związane są zbiorowiska naskalne i szczelinowe. W lasach i poza lasami spotykane są cenne zbiorowiska ziołoroślowe, łąkowe, pastwiskowe i bagienne z rzadkimi gatunkami chronionymi, w tym z rodziny storczykowatych.

·         PLH240006 – „Beskid Żywiecki" Beskid Żywiecki charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Stwierdzono tu występowanie 21 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym rzadkie górskie torfowiska wysokie i borówczyska bażynowe. Cenne są również dość licznie występujące jaworzyny z miesięcznicą na stromych, skalistych zboczach. W Beskidzie Żywieckim występuje szereg różnorodnych powierzchniowych form wychodni skalnych z którymi związane są zbiorowiska naskalne i szczelinowe. W lasach i poza lasami spotykane są cenne zbiorowiska ziołoroślowe, łąkowe, pastwiskowe i bagienne z rzadkimi gatunkami chronionymi, w tym z rodziny storczykowatych

·         PLB240002 – „Beskid Żywiecki" obszar specjalnej ochrony (ostoja ptasia) utworzony głównie z powodu istnienia gniazdującej populacji głuszca o liczebności większej niż 1% populacji krajowej, a także z powodu występowania szeregu gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar Beskidu Żywieckiego jest jedną z najważniejszych krajowych ostoi głuszca, orła przedniego, derkacza, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego. 1 %populacji krajowej przekraczają także populacje dzięcioła zielonosiwego, puszczyka uralskiego, sóweczki i włochatki. Obszar ostoi jest niemal identyczny z opisaną powyżej ostoją siedliskową PLH240006 za wyjątkiem dwóch oderwanych obszarów które nie należą do ostoi ptasiej, tj. stoków góry Grojec i fragmentu Pasma Pewelskiego. W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa zasięg i powierzchnia ostoi ptasiej jest identyczna z ostoją siedliskową.