Aktualności Aktualności

Powrót

Nabór zewnętrzny na stanowisko pracy podleśniczy

Nabór zewnętrzny na stanowisko pracy podleśniczy

Węgierska Górka, 25.03.2024  r.

Zn. spr.: NK.1101.4.2024.AŚ

Na podstawie zarządzenia nr 33/2022 z dnia 28.09.2022 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Zarządzenia 4.2021 z dnia 23.04.2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji zewnętrznej na wolne stanowiska pracy w PGL LP Nadleśnictwo Węgierska Górka.

 

 

Nadleśnictwo Węgierska Górka ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy – podleśniczy
(nabór zewnętrzny)

 

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Nadleśnictwo Węgierska Górka z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Zielonej 62,
34-350 Węgierska Górka.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00  (tel. 33 864 12 14).

 

 

 1.  Nazwa stanowiska pracy: PODLEŚNICZY

 

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024

 

 1.  Zakres czynności pracownika:
 1. ochrona granic leśnictwa, znaków graficznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem,
 2. wykonanie wszelkich czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych mających na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, ochronę zasobów leśnych i innego majątku,
 3. prowadzenie nadzoru nad całością wykonywanych prac w leśnictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami,
 4. dokonywanie obmiarów i wstępnego odbioru robót,
 5. wydawanie drewna z lasu,
 6. pełnienie zastępstwa w razie nieobecności leśniczego,
 7. informowanie leśniczego o przebiegu swojej pracy,
 8. zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i obiektów leśnych,
 9. czynny udział w edukacji leśnej i ekologicznej społeczeństwa.
  Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 

 1. Wymagania obligatoryjne:  
  1. co najmniej 1 rok stażu pracy w PGL LP;
  2. spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2023, poz. 1356); a ponadto:
  3. wykształcenie minimum średnie leśne; (egzamin ukończenia w okresie ostatnich 5 lat)
  4. znajomość obsługi rejestratora i urządzeń biurowych;
  5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  6. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet: Word, Excel, Outlook);
  7. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych;
  8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
  9. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych pobudek,
  10. odpowiedzialność, sumienność, dokładność.

Spełnienie wymogów formalnych należy potwierdzić złożeniem dokumentów/oświadczeniem obligatoryjnych wskazanych w pkt. 5 (zał. 3).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. co najmniej 3 lata pracy w PGL LP;
  2. zdany egzamin do Służby Leśnej,
  3. znajomość języków obcych;
  4. wykształcenie wyższe leśne;
  5. staż pracy na stanowisku podleśniczego;
  6. kurs brakarski;
  7. znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP);
  8. znajomość instrukcji BHP, zasad hodowli lasu, instrukcji ochrony lasu, instrukcji p.poż, zasad FSC i PEFC;
  9. dodatkowe kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem.

Spełnienie wymagań dodatkowych należy potwierdzić złożeniem dokumentów/oświadczeniem obligatoryjnych wskazanych w pkt. 6 (zał. 4).

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
  2. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
  3. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych (dyplom ukończenia szkoły lub/i studiów wyższych),

- doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy lub zaświadczenia),

- ukończenia studiów podyplomowych, kursów, szkoleń (zaświadczenia),

d) oświadczenie kandydata/ki opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o niekaralności oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku podleśniczego (załącznik nr 3 do ogłoszenia),

e) oświadczenie kandydata/ki opatrzony własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

f) oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu wymagań dodatkowych (załącznik 4 do ogłoszenia)

 

Kopie i odpisy dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

 1. Oferowane warunki zatrudnienia:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie na czas określony, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,

- pracę w stabilnej jednostce organizacyjnej,

- świadczenia socjalne i zdrowotne,

- Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

 

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 1. Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Węgierska Górka lub przesłać pocztą/kurierem do godz. 15.00 licząc 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia przez Centrum Informatyczne Lasów Państwowych na adres:

Nadleśnictwo Węgierska Górka

ul. Zielonej 62,

34-350 Węgierska Górka

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór zewnętrzny na wolne stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Węgierska Górka”

(na kopercie imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji lub adres e-mail kandydata/ki).

 

 1. Za datę nadesłania oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa.
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Nadleśnictwa po w/w terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczna nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty zostaną usunięte.

 

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Do udzielania informacji w sprawie rekrutacji upoważniony jest Specjalista ds. spraw pracowniczych Adrianna Śpiewak tel. 33 864 12 14 wew. *131
   tel. +48 660 707 740.
  2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kami spełniającymi wymagania formalne i zakwalifikowane do II etapu naboru w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.  
  4. Nadleśnictwo Węgierska Górka nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu naboru, a po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie trwale zniszczone.
  5. Nadleśnictwo Węgierska Górka może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 

Sporządziła: Adrianna Śpiewak

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika PGL LP;
 2. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO;
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie – wymogi formalne;
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie – dodatkowe kwalifikacje.