Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Węgierska Górka

Nadleśnictwo Węgierska Górka jest jedną z jednostek Lasów Państwowych w Polsce.
Wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego".
Lasy Nadleśnictwa Węgierska Górka są lasami wielofunkcyjnymi wodo i glebochronnymi. Nadleśnictwo prowadzi nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę leśną, realizując funkcje gospodarcze, hodowlane, rekreacyjne i edukacyjne.
W chwili obecnej dokonuje przebudowy drzewostanów z monokultur świerkowych na mieszane, zbliżone do starej Puszczy Karpackiej drzewostany Jodłowo-Bukowo-Świerkowe.
Na terenie nadleśnictwa znajdują się: 3 rezerwaty - Romanka, Lipowska i Kuźnie, gdzie w stanie dzikim żyją wilk, ryś oraz niedźwiedź.

Nadleśnictwo posiada obiekty edukacyjne tj. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, dysponujący salą wykładową wraz z szeregiem eksponatów oraz Ścieżki Przyrodniczo-Leśne. Wśród nich ścieżka „Doliną Zimnika", usytuowana w dolinie Leśnianki w malowniczym miejscu pomiędzy Górami Skrzyczne i Ostre. Dolina ta jest jedną z najpiękniejszych dolin na Żywiecczyźnie, gdzie występuje wiele rzadkich gatunków roślin m.in. Parzydło leśne i Wawrzynek wilczełyko.
Do głównych szczytów położonych na obszarze Nadleśnictwa zaliczamy Skrzyczne, Baranią Górę, Rysiankę, Romankę oraz Halę Lipowską.

Nadleśniczy mgr inż. Marian Knapek

 

Nadleśnictwo Węgierska Górka jest jednostką wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone jest w VIII Krainie Przyrodniczo-Leśnej – Karpackiej, Dzielnicy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego obejmując swym zasięgiem 9370 ha terenów leśnych Skarbu Państwa, oraz 4663 ha lasów nadzorowanych.

Funkcje lasów
Lasy Nadleśnictwa Węgierska Górka są lasami wielofunkcyjnymi. Z funkcji pozaprodukcyjnych największe znaczenie mają wodochronność i glebochronność.
Zgodnie z zarządzeniem nr 103 MOŚZNiL w całości zostały zaliczone do lasów ochronnych gdzie wyszczególniono:
- lasy rezerwatowe – 0,4% pow.
- lasy glebochronne, wodochronne i w strefie oddziaływania przemysłu – 91,2% pow.
- ostoje głuszca – 1,4 % pow.
- wyłączone drzewostany nasienne – 1,7 % pow.
Funkcje te wynikają bezpośrednio z położenia i ukształtowania terenu - lasy górskie stanowią m.in. naturalne tereny źródliskowe dorzecza Soły, podnoszą retencyjność gruntów i przeciwdziałają erozji gleby. Ze względu na duże walory przyrodnicze i krajobrazowe lasy te spełniają również liczne funkcje turystyczne i dydaktyczne.